Política de Protecció de Dades

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, des de l’Associació Gent de l’Hospitalet informem que les nostres actuacions es porten a terme respectant la normativa vigent en la matèria.

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades és l’Associació Gent de l’Hospitalet, amb domicili al carrer de Digoine 3, baixos, de l’Hospitalet de Llobregat (08901) i amb NIF G66847567, i correu electrònic info@gentpelcanvi.cat.

Finalitat del tractament

L’Associació Gent de l’Hospitalet utilitzarà les dades facilitades per les persones vinculades a l’entitat amb la finalitat de completar els processos d’inscripció, d’enviar informació relacionada amb les activitats que porta a terme l’entitat per l’assoliment dels seus objectius, per enviar informació i comunicacions relacionades amb l’activitat política de la ciutat, i en concret del candidat a l’alcaldia Jaume Graells, dels actes que s’organitzin en relació a la candidatura, així com per enviar altres comunicacions relatives amb campanyes específiques.

Altrament, es tractaran les dades per respondre a les sol·licituds, propostes, qüestions, suggeriment o dubtes que la ciutadania pugui plantejar a l’entitat o als seus membres.

Les dades també poden ser utilitzades per remetre informació, a través de diferents canals, com ara butlletins electrònics relacionats amb la política municipal, i en concret del candidat a l’alcaldia Jaume Graells.

Així mateix, sempre que s’autoritzi expressament, les dades podran publicar-se en les pàgines web de l’Associació per l’assoliment dels objectius de campanyes específiques, servint la publicació de les dades personals com una mostra de suport a aquestes campanyes o a les persones que les encapçalen.

Les dades personals proporcionades a l’Associació Gent de l’Hospitalet seran conservades mentre la persona interessada no en sol·liciti la supressió.

Un cop finalitzi la vinculació de la persona interessada amb l’Associació Gent de l’Hospitalet, les dades es podran ser conservades però bloquejades, durant el temps establert per la legislació aplicable. En qualsevol cas, aquestes només seran emmagatzemades durant el temps necessari per a donar compliment a les possibles obligacions que la legislació estableixi.

Legitimació

Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones és el consentiment de la persona interessada, tot d’acord amb el que disposa l’article 6.1 del Reglament general de protecció de dades.

Afegir, que d’acord amb el RGPD, el tractament és també necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable de tractament, així com per l’acompliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

Consentiment

La signatura, manuscrita o emesa mitjançant certificat electrònic dels fulls d’inscripció a l’Associació comportarà l’acceptació i autorització a l’Associació Gent de l’Hospitalet per la recollida de dades, la incorporació als fitxers de l’Associació, al seu tractament i a la seva conservació en els termes que fixa la normativa aplicable.

L’acceptació de la casella corresponent en cada formulari, en paper o digital, també comportarà l’acceptació i autorització a l’Associació Gent de l’Hospitalet per la recollida de dades, la incorporació als fitxers de l’Associació, al seu tractament i a la seva conservació en els termes que fixa la normativa aplicable.

Cessió de dades a tercers

Les dades de les persones interessades no podran ser comunicades a tercers aliens a l’Associació Gent de l’Hospitalet, excepte en els casos que la normativa ho estableixi, tals com el requeriment per part de les autoritats competents.

Les dades, sempre que s’autoritzi expressament, podran ser publicades en les pàgines web les quals gestiona l’Associació.

Excepcionalment, l’Associació Gent de l’Hospitalet podrà facilitar dades personals a prestadors de serveis que treballin per l’Associació, actuant aquests com encarregats del tractament, tot respectant el que estableix el RGPD.

Drets de les persones interessades

Les persones titulars de les dades, tractades per l’Associació Gent de l’Hospitalet tenen reconegut l’exercici, en matèria de protecció de dades, els següents drets:

  • Accés: per tal de sol·licitar les dades de les quals l’Associació disposa i conèixer quin ús se’n fa d’aquestes
  • Rectificació: per la modificació o rectificació de dades inexactes, o sol·licitar l’actualització o la supressió
  • Limitació: per sol·licitar un ús restringit en el tractament de les dades. En aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Oposició: per sol·licitar que l’Associació Gent de l’Hospitalet deixi de tractar les dades de la forma que s’hi indiqui, a excepció de motius legítims, imperiosos o en motiu de l’exercici o defensa de possibles reclamacions que s’hagin de seguir tractant.
  • Supressió: per sol·licitar l’eliminació de les dades i el no tractament d’aquestes. Es podran conservar si la llei així ho considera.
  • Portabilitat: sol·licitar, i si és possible i escaient, la recepció de les dades

En qualsevol moment, les persones titulars de les dades, poden exercir el seu dret d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, d’oposició i de portabilitat al tractament de la informació sobre les seves dades personals, de forma presencial o telemàtica.

En el cas de les sol·licituds telemàtiques, es prega que s’indiqui en l’assumpte “Exercici de drets RGPD” al correu electrònic info@gentpelcanvi.cat

Les sol·licituds poden ser igualment adreçades a l’Associació mitjançant correu postal a l’adreça: Carrer de Digoine, 3 – 08901 – L’Hospitalet de Llobregat.

L’Associació Gent de l’Hospitalet, tot seguint el que disposa la normativa, recorda que sempre que es consideri oportú es pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat).

Procedència

Les dades són comunicades de forma voluntària per les persones interessades a través dels formularis o documents d’inscripció a l’entitat o a campanyes específiques concretes, o a través de la comunicació de les dades en els formularis d’inscripció, tot acceptant la Política de protecció de dades.